EMOM 20min:

4 Power Snatch 50/35kg

6 Plio Push Ups

8 V sit ups